Hakkımızda
Kalite Politikası;
Becit Statik Toz Boya Kaplama olarak müşteri memnuniyetini izleyerek sürekli artırılması için süreç temeline dayanan kalite yönetim sistemini  uygular. Süreçlerin performansları doğrultusunda , sistemin etkinliğini gözden geçirir ve sürekli iyileştirme için gereken kaynakları sağlar.
 
Becit Statik Toz Boya Kaplama Yönetimi, aşağıdaki temel esaslara dayanarak hedeflerine ulaşmayı ve elde edilen sonuçları kalıcı kılmayı ilke edinmiştir.
- En üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak,
- Ürün kalitesinin ve hizmetin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak pazar payımızı arttırmak,
- Kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesi sağlamak,
- Çalıştığımız çevreyi korumak ve kısıtlı kaynaklarımızı en az fire oluşturacak şekilde kullanmak,
- Yasalara ve mevzuat şartlarına uymak, ilgili diğer tarafların taleplerini yerine getirmek,
- İnsan kaynağını sürekli geliştirmek
Kalite politikamızın en iyi şekilde anlaşılması, uygulanması ve kalite hedeflerimizin gerçekleşmesi için tüm personelimizle birlikte çalışacağımızı taahhüt ederiz.
 
Çevre Politikası;
Becit Statik Toz Boya Kaplama firmasının; çevreyi korumak, doğal kaynakları azami tasarruf ve verimle kullanmak, kirliliği önleyerek, gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak hedefiyle çevre politikası kapsamında uygulamayı taahhüt ettiği temel ilkeler;
Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmek,
Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmak,
Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamak,
Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uymak,
Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamaktır.
 
İş Sağlığı ve güvenliği Politikası;
Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak;

• İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirleyerek uygulamak ve uygulatmayı,
• Çalışanların katılımını sağlayarak risk değerlendirmesi yapmak ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,
• İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve çalışanlarımızın katılımını sağlamayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi benimsiyoruz.

Bu doğrultuda;
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı arttırmayı,
 
beyan ve taahhüt ederiz.
 
 
 
 
Pro WEB